سامانه مدیریت درآمد کلینیک و مراکز سلامت (CIS)

سامانه مدیریت درآمد کلینیک و مراکز سلامت با در نظر گرفتن کلینیک به عنوان یک بنگاه اقتصادی کلیه درآمدهای بدست آمده به تفکیک سهم بیمه و سهم بیمار را تحت کنترل دارد و می توان لحظه به لحظه با تهیه گزارش، آمار مربوط به درآمد مرکز، پزشک ، کارانه پزشکان ، دانشگاه و ... را بدهد.

کلیه  تراکنش های مالی اعم از پرداخت و دریافت نقدی ، دریافت از طریق دستگاه کارتخوان و... را درقالب صندوق مرکزی یا صندوق های مجزا می توان ثبت و گزارش گیری به تفکیک صندوق و کاربر انجام داد.انجمن نرم افزاری نویان
مشاوره فروش035-37261023
پشتیبانی تلفنی035-37261023
درخواست پشتیبانی